Nowelizacja ustawy o weteranach

Nowelizacja ustawy o weteranach

W dniu 7 lipca 2023 r. podczas głosowanie nr 149 i 150 na 78. posiedzeniu Sejmu odbyły się głosowania nad Sprawozdaniem Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Głosowania te kończą proces nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa na poziomie prac parlamentarnych. Wkrótce nowelizacja ustawy trafi na biurko Prezydenta RP celem zapoznania się i złożenia jego podpisu pod ustawą – w co wierzymy nastąpi niezwłocznie. Wynika to z regulacji art. 88 ust. 1 w zw. art. 122 ust. 2 Konstytucji, który mówi że warunkiem wejścia w życie każdej ustawy jest podpisanie jej przez Prezydenta, a następnie ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt ustawy został skierowany przez MON do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów w dniu 15.02.2023 r. a następnie po uzgodnieniach skierowany do Sejmu RP w dniu 8 maja 2023 r. i przyjęty przez aklamację w przeddzień Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa w dniu 26 maja 2023 r. . Senat wniósł drobne poprawki, które właśnie w dniu 7 lipca rozpatrzył Sejm RP.

Nowelizacja ustawy w zakresie dodawanego art. 31a do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa ma na celu wprowadzenie systemu zapomóg dla weteranów-funkcjonariuszy oraz weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Będą oni mogli ubiegać się o przyznanie zapomogi na zasadach podobnych jak w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Kolejną zmianą w ustawie są zmiany w zakresie dodatku dla weterana poszkodowanego.
Dodatek dla weterana poszkodowanego, na podstawie art. 36 ustawy, do tej pory przysługiwał wyłącznie weteranom-poszkodowanym pobierającym emeryturę lub rentę inwalidzką.
Nowa regulacja zakłada zmianę art. 36 oraz art. 37 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa w taki sposób, aby dodatek weterana poszkodowanego mógł być wypłacany wszystkim weteranom poszkodowanym, tj. również tym, którzy np. pozostają w służbie lub w stosunku pracy.

Wysokość dodatku weterana poszkodowanego, zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, jest uzależniona od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi od 5% do 130% najniższej emerytury.
W związku z powyższym w projekcie doprecyzowano organy odpowiedzialne za ustalanie oraz wypłatę dodatku w taki sposób, że:
– w przypadku weterana poszkodowanego-żołnierza pobierającego emeryturę lub rentę inwalidzką, lub rentę rodzinną organem tym będzie, jak obecnie, organ emerytalno-rentowy wypłacający świadczenie (art. 36 ust 5a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa);
– w przypadku weterana poszkodowanego-żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową nieposiadającego prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, lub renty rodzinnej organem tym będzie dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie;
– w przypadku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW nieposiadającego prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, lub renty rodzinnej organem tym będzie właściwy organ emerytalno-rentowy.
Dodatek weterana poszkodowanego wypłacany żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową nie stanowi dodatku do uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641) oraz wynikających z niej aktów wykonawczych, wobec czego nie wchodzi w skład uposażenia i nie będzie uwzględniany w przypadku obliczania należności związanych ze zwolnieniem żołnierza z zawodowej służby wojskowej, a w konsekwencji świadczenia emerytalnego.
W związku z powyższym przepisy o dodatku weterana poszkodowanego będą dotyczyły wszystkich osób, którym właściwy organ przyznał status weterana poszkodowanego.
W zależności od tego, który organ (Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szef Agencji Wywiadu) przyznał status weterana poszkodowanego, ten organ emerytalno-rentowy będzie właściwy do ustalenia i wypłaty dodatku weterana poszkodowanego.
Poszerzenie grupy uprawnionych do pobierania dodatku ma na celu zwiększenie środków pozostających w dyspozycji weteranów poszkodowanych, dzięki którym będzie możliwe zabezpieczenie ich dodatkowych potrzeb związanych z leczeniem, rehabilitacją, opłaceniem kosztów ewentualnej opieki czy dojazdów do placówek medycznych i rehabilitacyjnych.
Ponadto projektowane przepisy zobowiązują weterana poszkodowanego do bezzwłocznego przekazania do organu emerytalno-rentowego, z którego dotychczas pobiera on dodatek weterana poszkodowanego, informacji pisemnej o ustaleniu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, lub renty rodzinnej (zawierającej imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) przez inny organ emerytalno-rentowy. Bedzie on mógł być wypłacany na zagraniczne konto w kraju zamieszkania weterana.

Ustawa wchodzi w życie z dniem  24 sierpnia 2023 r.

Zobacz pełny tekst nowelizacji ustawy o weteranach…

 W celu złożenia wniosku o dodatek, weterani poszkodowani nie pobierający renty ani emerytury powinni pobrać i wypełnić wniosek znajdujący się na stronie Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie.

Inne aktualności
Skip to content